This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Δημοσιεύσεις \ Ερευνητικά Κείμενα

Εκπαίδευση και μισθολογικές ανισότητες στην Ελλάδα: πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι επιδράσεις της στο εισόδημα

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου τόσο για τις ελλείψεις στην οργάνωση και λειτουργία του όσο και για την ποιότητα της παιδείας που παρέχει. Ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες η άνοδος των ανισοτήτων σε επίπεδο μισθών έχει οδηγήσει την εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία να αναζητήσει την πιθανή σχέση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και της ανισότητας εισοδήματος. Υπό αυτό το πρίσμα, το παρόν κείμενο της Πέρης Μπαζώτη εξετάζει …Read More

Policy Brief: Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση

Η δεκαετία της οικονομικής κρίσης ανέδειξε με τον πιο προφανή τρόπο τις ελλείψεις και τις αδυναμίες στην αρχιτεκτονική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αλλά και την ανάγκη αποφασιστικών μεταρρυθμίσεων. Στην μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση αποτελεί ένα από τα πλέον φιλόδοξα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και εξετάζεται στον παρών κείμενο. Στόχος είναι η εγκαθίδρυση ενός ενιαίου συστήματος τραπεζικής εποπτείας και εξυγίανσης, η λειτουργία του οποίου βασίζεται …Read More

Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη διάρθρωση των δανείων των Ευρωπαϊκών Χωρών – Το στεγαστικό κανάλι

Η κεντρική νομισματική αρχή, η οποία στην περίπτωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), έχει μεταξύ άλλων, την υποχρέωση της διαμόρφωσης της νομισματικής πολιτικής με απώτερο στόχο να επηρεάσει βασικές παραμέτρους μιας οικονομίας, όπως το επίπεδο τιμών. Στο κείμενο αυτό γίνεται προσπάθεια να εντοπισθεί η επίδραση που έχει η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ στην παροχή ρευστότητας στις οικονομίες των Ευρωπαϊκών χωρών μέσω του καναλιού …Read More

Ελληνική Κρίση: Το Τέλος και το Μέλλον

Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές στην ελληνική κρίση, η ελληνική κυβέρνηση, το ΔΝΤ και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης αγνόησαν γνωστά διδάγματα από την ιστορική εμπειρία για τη διαχείριση προβλημάτων που συνδέονται με το δημόσιο χρέος και υπέπεσαν σε λάθη τα οποία παρέτειναν την κρίση αναίτια. Αυτό το σύντομο κείμενο του Κωνσταντίνου Μιχαλόπουλου αναλύει τις επιλογές για την ελάφρυνση του χρέους και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας στο τέλος της τρίτης συμφωνίας διάσωσης, το …Read More

Η νομοθετική προστασία της απασχόλησης στην Ελλάδα

Μια αποτίμηση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής 2010-2017 Το άρθρο του Δρα Γιάννη Δενδρινού επιχειρεί μια συνοπτική αποτύπωση και αξιολογική αποτίμηση των σημαντικότερων θεσμικών εξελίξεων στο πεδίο της νομοθετικής προστασίας της απασχόλησης, κατά τη διάρκεια εφαρμογής των πρόσφατων προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα (2010-2017). Παράλληλα, εντός του εννοιολογικού και μεθοδολογικού πλαισίου που ορίζει η σύγχρονη ευρωπαϊκή προβληματική για το ρόλο και την εν γένει δυναμική …Read More

Βασιλεία ΙΙΙ: Διασφάλιση της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή Εξασφάλιση του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος;

Η πρόσφατη οριστικοποίηση της Βασιλείας III ολοκληρώνει, θεωρητικά, το ρυθμιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε, μετά την κρίση του 2007/8. Σε επίπεδο εξαγγελιών, το Σύμφωνο έρχεται να ενισχύσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι ρυθμίσεις του όμως και το ύψος των εποπτικών κεφαλαίων που ορίζει δεν αποτελούν ριζική αλλαγή, σε σχέση με το πριν την κρίση status quo. Τα προηγούμενα δύο Σύμφωνα ήταν ετεροβαρή, δίνοντας περισσότερο έμφαση είτε στην προστασία του ανταγωνιστικού …Read More

Paul-Adrien Hyppolite:Towards a Theory on the Causes of the Greek Depression: An Investigation of National Balance Sheet Data (1997-2014)

Drawing on a new dataset, I explore the dynamics of national wealth accumulation in Greece since 1997, and suggest a thought-provoking narrative on the causes of the Greek depression. I show that about two-thirds of the increase in external public debt during the pre-crisis period inside the euro area can be attributed to factors other than fiscal indiscipline. A positive wealth effect tied to the housing bubble resulted in a …Read More

Κ. Δημουλά: Νεανική Επιχειρηματικότητα και Νέα Επιχείρηση στις Συνθήκες της Ελληνικής Κρίσης

Η οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει επιφέρει δραματικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες  στο σύνολο του πληθυσμού. Τα ποσοστά της ανεργίας αυξήθηκαν σημαντικά, καθώς πολλές θέσεις εργασίας χάθηκαν και χιλιάδες επιχειρήσεις τερμάτισαν τη λειτουργία τους. Τα εισοδήματα συρρικνώθηκαν και οι επενδύσεις υποχώρησαν. Στο πλαίσιο των δεδομένων συνθηκών, η παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη των παραγόντων που ενθαρρύνουν ή δυσχεραίνουν την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από νεαρά …Read More

Ν.Κουτσιαράς, Ζ. Μανούζας: Η ΕΚΤ για την Ελλάδα: Πότε ανεξάρτητη και πότε συντηρητική;

Στην διάρκεια της πρώτης και φαινομενικώς ανέφελης δεκαετίας της ΟΝΕ, η ΕΚΤ εκ των πραγμάτων (και δια των πολιτικών επιτοκίου και ενεχύρων) ενθαρρύνει τον υπέρμετρο δανεισμό της Ελλάδας και, επομένως, ευνοεί μάλλον, παρά αποτρέπει την επιδείνωση των δίδυμων ελληνικών ελλειμμάτων. Ακριβολογώντας, η ΕΚΤ διευκολύνει μάλλον, παρά αποθαρρύνει την απερίσκεπτη και αμέριμνη εγχώρια πολιτική οικονομία – διευκολύνει, με άλλα λόγια, την παραμέληση της δομικής και μακροοικονομικής προσαρμογής της χώρας. Όταν εκδηλώνεται …Read More

Charalambos Tsekeris, Maria Pinguli, Elpida Georga: Young People’s Perception of Economic Crisis in Contemporary Greece: A Social Psychological Pilot Study

Contemporary Greece is currently in a turbulent process of crisis and recession. Arguably, one segment of the Greek society is experiencing more suffering than most: young people. It is thus of great importance to understand young generation’s needs and attitudes in order to alleviate pain, to build up active inclusion strategies and to enhance civic participation. The present social psychological pilot study aims to show how Greek young adults perceive …Read More