This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Δημοσιεύσεις \ Κείμενα Πολιτικής

Αντώνης Καμάρας: O Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και η Δημοσιονομική Αυτονομία των Δήμων

Η διεθνής εμπειρία και έρευνα για την δημοσιονομική αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μόνον όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την ευθύνη του προσδιορισμού και της δαπάνης ενός φόρου, τα έσοδα αυτού του φόρου πραγματικά ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα η διεθνής εμπειρία και έρευνα αξιολογεί τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) ως τον κατεξοχήν φόρο μιας δημοσιονομικά αυτόνομης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο ΦΑΠ είναι ο κατεξοχήν ανταποδοτικός φόρος …Read More

Douglas Sutherland: The Record and Characteristics of Fiscal Consolidation

Large fiscal challenges will confront OECD governments for some time to come. The economic crisis that began in 2008 caused deficits to surge, and fiscal imbalances were swollen further by stimulus measures and bank rescue operations. Together, these forces led to ballooning public indebtedness, the general government public debt-GDP ratio rising from under 80% of GDP in 2008 to almost 100% of GDP in 2010. In many countries, arresting the …Read More

Κωνσταντίνος Παπανικολάου: Κρίση Χρέους της Ζώνης του Ευρώ: Επιπτώσεις στην Εξωτερική Διάσταση της Ε.Ε.

Η κρίση χρέους της ζώνης του ευρώ αποτέλεσε ένα γεγονός-τροφοδότη δραστικών εξελίξεων στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ε.Ε. έχει επηρεαστεί σε πολλά επίπεδα με αρνητικό τρόπο, αντιστρέφοντας μία ανοδική και προωθητική πορεία που ακολούθησε ιδιαίτερα με την δημιουργία της ΟΝΕ και του ενιαίου νομίσματος. Πλην των αδιαμφισβήτητων συνεπειών που έχουν επηρεάσει την εσωτερική βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, αρνητικές συνέπειες έχουν δημιουργηθεί και για την εξωτερική διάσταση της Ένωσης. Το …Read More

Κωνσταντίνος Μανασάκης: Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Η επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να διαβλέπουν συγκεκριμένες ευκαιρίες επένδυσης και μέσω της αξιοποίησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων, να δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Με βάση την ετήσια  έκθεση  του  Ιδρύµατος  Οικονοµικών  και Βιοµηχανικών  Ερευνών  (ΙΟΒΕ, 2013)  για  την  Επιχειρηματικότητα  στην  Ελλάδα  (2011  –  2012), η εκκίνηση νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων την κατατάσσει το 2011 στην 4η θέση των χωρών με το υψηλότερο εισόδημα. Αν και τα νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα χαρακτηρίζονται ως καινοτόμα …Read More

Olaf Cramme: Politics in the Austerity State

Europe’s mainstream political parties are fighting a grand ideological battle between growth and austerity which they believe will define the post-crisis political era. However, electorates largely reject these new dividing lines which parties on the Left and Right seek to draw. They appear to mistrust the level of influence that policymakers claim to have over economic outcomes in the globally integrated austerity state. This paper considers the extent to which …Read More

Νικόλαος Γκαργκάνας: Η αντιμετώπιση της κρίσης της ζώνης του ευρώ και η μετάβαση προς μια πιο ολοκληρωμένη Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Στο κείμενο αυτό περιγράφονται οι αδυναμίες στην αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, εστιάζοντας στη διάψευση των προσδοκιών που είχαν αναπτυχθεί, σύμφωνα με τις οποίες οι εμπορικές συναλλαγές θα οδηγούσαν στην εξομοίωση των οικονομιών των κρατών-μελών της. Υποστηρίζεται ότι ο υψηλός βαθμός ολοκλήρωσης και αλληλεξάρτησης των οικονομιών δημιουργεί ανάγκη για πιο συλλογικές λύσεις πολιτικής στη Ζώνη του Ευρώ. Επιπλέον, αναλύονται οι πρωτοβουλίες πολιτικής που αναλήφθηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωζώνη. Τέλος, …Read More

Ανανίας Τσιραμπίδης: Κοιτάσματα μετάλλων και ανάπτυξη εθνικής οικονομίας

Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος και το δίπτυχο ήλιος – θάλασσα ευνοούν επενδύσεις στον τουρισμό, όπου υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης, αλλά και στους τομείς γεωργίας, εμπορίου, ναυτιλίας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών που μέχρι σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτες (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσός κ.ά.). Αν και η προοπτική της Ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα λίγα χρόνια δεν αναμένεται να βελτιωθεί, πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική …Read More

Αντώνης Καμάρας: Μητροπολιτικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Εθνική Χρεοκοπία

Το κείμενο αξιολογεί τα στρατηγικά  και επιχειρησιακά σχέδια της πόλης της Θεσσαλονίκης πού συγγράφηκαν  από το 2002 μέχρι το 2012 και καλύπτουν, όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο της προγραμματικής τους στόχευσης, τις δεκαετίες 2000 – 2020.  Στην συνέχεια αντιπαραβάλλονται αυτά τα σχέδια με την μελέτη της διεθνής συμβουλευτικής εταιρείας McKinsey, ‘Greece 10 years ahead’, που συγγράφηκε το 2012 και ανάγεται μέχρι το 2022.  Σκοπός του κειμένου είναι να συνδέσει την …Read More

Janis A. Emmanouilidis: Where do we stand and what to expect? – an analysis of the “state of the crisis”

Despite the latest ‘Cyprus saga’, there has been no fundamental change concerning the euro crisis: the ECB’s decisiveness, the substantially reduced risk of a euro exit, and cautious attempts towards addressing the incomplete EMU construction has substantially reduced the danger of a systemic meltdown. However, the epicentre of the crisis has shifted to other equally worrying dimensions: the social and political. Policy-makers at EU and national level will have to …Read More

Ειρήνη Ανδριοπούλου: Παιδεία στα Μέσα και Ελληνική Κρίση: Ρυθμιστικά Πρότυπα και Προτάσεις Εθνικής Πολιτικής

Το παρόν κείμενο επιχειρεί να αποσαφηνίσει την έννοια της Παιδείας στα Μέσα στο διεθνώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ελληνικής ή/και ευρωπαϊκής κρίσης, και να εξερευνήσει περαιτέρω την εννοιολογική διασύνδεση με την αγωγή και ενδυνάμωση του πολίτη στο ψηφιακό περιβάλλον και την ενεργό συμμετοχή του στην πολιτική ατζέντα της κρίσης.  Καταγράφει την ευρωπαϊκή κινητικότητα για την Παιδεία στα Μέσα την τελευταία δεκαετία παράλληλα με τις εθνικές εξελίξεις και επιπτώσεις τις κρίσης. Προσεγγίζει …Read More