This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Δημοσιεύσεις \ Κείμενα διαγωνισμού νέων επιστημόνων

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οχτώ κείμενα που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το Παρατηρητήριο για την Κρίση τον Μάιο του 2015  και παρουσιάστηκαν στο 3ο Ετήσιο Συνέδριό του, στις 16 Δεκεμβρίου του 2015 στην Αθήνα.

Γεώργιος Πετρόπουλος: Η Σχέση Ανταγωνισμού και Καινοτομίας κατά την Οικονομική Κρίση και οι Επιπτώσεις της στις Αναπτυξιακές Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις των Αγορών

Το άρθρο αυτό σχολιάζει την σχέση ανταγωνισμού και καινοτομίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τις περιόδους οικονομικών κρίσεων. Στην συνέχεια, σχολιάζει τις επιπτώσεις μεταρρυθμιστικών πολιτικών που έχουν ως πυρήνα την αύξηση του ανταγωνισμού των αγορών στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες για επενδύσεις και στην οικονομική ανάπτυξη. πλήρες κείμενο

Ιωάννα Χριστοδουλάκη: Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομική κρίση και η δημοκρατική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή κρίση χρέους και επιχειρεί την επισκόπηση της θεσμικής αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. Η πιο πρόσφατη βιβλιογραφική επισκόπηση καταδεικνύει ότι ο θεσμικός σχεδιασμός της ζώνης του ευρώ έχει ενδημικές αδυναμίες οι οποίες επιδεινώθηκαν με την έναρξη της Ευρωπαϊκής κρίσης χρέους γενικά, και την ελληνική κρίση ειδικότερα. Στην παρούσα μελέτη προβάλλεται το επιχείρημα ότι η αδυναμία των Ευρωπαϊκών θεσμών είχε σημαντικές επιπτώσεις για τη δημοκρατική νομιμότητα της …Read More

Σοφία Κ. Καζάκη: Φτώχεια, περιφερειακές ανισότητες και η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»

Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης παραδοσιακές και «νέες» μορφές φτώχειας και ανισότητας λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις. Η ανεργία, η υλική στέρηση και ο κίνδυνος φτώχειας απειλούν τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών. Την ίδια χρονική περίοδο, κεντρική θέση στη μεταρρυθμιστική ατζέντα, που συνοδεύει τους στόχους της οικονομικής πολιτικής το 2010, κατέχει το Πρόγραμμα «Καλλικράτης». Η φιλόδοξη αυτή διοικητική μεταρρύθμιση εξοπλίζει τις τοπικές κοινωνίες με νέες δομές και σύγχρονα εργαλεία και ενισχύει την προνομιακή τους, κατά γενική παραδοχή, θέση, στο …Read More

Αικατερίνη Ε. Αγγελάκη: Κοινοβουλευτική λειτουργία και νέα οικονομική διακυβέρνηση στην ΕΕ και την Ευρωζώνη

Σε έκθεση προτάσεων που παρουσίασαν τον Ιούνιο του 2015, οι πέντε πρόεδροι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΕΕ) αναγνώρισαν για μία ακόμα φορά τον κεντρικό ρόλο των κοινοβουλίων στη διαδικασία αναθεώρησης και σταθεροποίησης του οικοδομήματος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (εφεξής ΟΝΕ).3 Οι προτάσεις της έκθεσης έρχονται έτσι να επισφραγίσουν μία έντονη πενταετία μεταρρυθμίσεων για το ενωσιακό δίκαιο, που δρομολόγησε ο καταλύτης της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Με σκοπό την έξοδο από την κρίση και …Read More

Γ. Αποστολάκη: Αλλαγή Στάσης της Ελληνικής Κοινής Γνώμης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και η Άνοδος των Ευρωσκεπτικιστικών Κομμάτων στις Εκλογές του 2015 στην Ελλάδα

Το άρθρο ερευνά τη σχέση μεταξύ της αλλαγής της Ελληνικής κοινής γνώμης για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση με την ανάδειξη Ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων στην Ελληνική Βουλή στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015. Η έρευνα στηρίζεται στις μετρήσεις του Ευρωβαρομέτρου, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η στροφή της κοινής γνώμης κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2009. Έπειτα, αναλύθηκαν οι θέσεις των κομμάτων που εκλέχθηκαν στις εκλογές και καθορίστηκε ποια εκφράζουν Ευρωσκεπτικισμό με τις …Read More

Ζήσης Μανούζας: Ποσοτική Χαλάρωση στην Ευρωζώνη: Μακροοικονομική Θεωρία, Προβλήματα Ασυμμετρίας και Πολιτικοί Περιορισμοί

Το συγκεκριμένο κείμενο εργασίας επιχειρεί να αναδείξει και να αναλύσει μία σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στην ευρωζώνη. Ή ποσοτική χαλάρωση αποτελεί ένα μη συμβατικό εργαλείο άσκησης νομισματικής πολιτικής και η προσφυγή σε αυτό μαρτυρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαμορφωτές πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν το ενδεχόμενο παγίδευσης της οικονομίας της …Read More

Ασλανίδου Δέσποινα: Η ανάδυση μιας νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ανιχνεύοντας τον ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στη μεταρρυθμισμένη Οικονομική Διακυβέρνηση

Η κρίση της ευρωζώνης άλλαξε άρδην τις θεσμικές ισορροπίες ισχύος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντείνοντας τις συζητήσεις περί ανάδειξης μιας περισσότερο τεχνοκρατικής και παράλληλα λιγότερο δημοκρατικής Ένωσης. Με αφετηρία τον παραπάνω ισχυρισμό το παρόν άρθρο επιχειρεί να διερευνήσει τη θέση που κατέχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) στη μεταρρυθμισμένη πλέον Οικονομική Διακυβέρνηση. Η μελέτη του ρόλου των διαφόρων θεσμικών οργάνων …Read More

Απ. Φασιανός: Η Ανέφικτη Τριάδα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Πολιτικής

Στο παρόν άρθρο γίνεται μία απόπειρα να κατανοήσουμε τη θεσμική εξέλιξη των κρατών της Ευρώπης, ξεκινώντας από την περίοδο της μεταπολεμικής καπιταλιστικής ανάπτυξης, συνεχίζοντας με τη θεμελίωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και φτάνοντας μέχρι τη σημερινή κρίση χρέους της Ευρωζώνης και τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Προκειμένου να το πετύχουμε αυτό, χρησιμοποιούμε το θεωρητικό σχήμα του Rodrik (2000) περί της «ανέφικτης τριάδας» πολιτικών επιλογών στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία, σύμφωνα με την …Read More