This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Δημοσιεύσεις

Στην ενότητα αυτή αναρτήθηκαν πρωτότυπα κείμενα που γράφτηκαν αποκλειστικά για το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Δημοσιεύθηκαν τρία είδη κειμένων: άρθρα γνώμης, κείμενα πολιτικής και ερευνητικά κείμενα. Η πρόσβαση στις δημοσιεύσεις του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι ελεύθερη.

Εκπαίδευση και μισθολογικές ανισότητες στην Ελλάδα: πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι επιδράσεις της στο εισόδημα

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου τόσο για τις ελλείψεις στην οργάνωση και λειτουργία του όσο και για την ποιότητα της παιδείας που παρέχει. Ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες η άνοδος των ανισοτήτων σε επίπεδο μισθών έχει οδηγήσει την εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία να αναζητήσει την πιθανή σχέση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και της ανισότητας εισοδήματος. Υπό αυτό το πρίσμα, το παρόν κείμενο της Πέρης Μπαζώτη εξετάζει …Read More

Public Discourses and Attitudes in Greece during the Crisis: Framing the Role of the European Union, Germany and National Governments

Τον Δεκέμβριο του 2019, κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Public Discourses and Attitudes in Greece during the Crisis: Framing the Role of the European Union, Germany and National Governments», υπό την επιστημονική επιμέλεια του Δημήτρη Κατσίκα, Επίκουρου Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του Παρατηρητηρίου για την Κρίση. Το βιβλίο εντάσσεται στη σειρά μελετών «Routledge Advances in European Politics», του εκδοτικού οίκου Routledge. Βασισμένο στις ιδέες, τα …Read More

Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Πεδίο της Δημοσιονομικής Πολιτικής στα Χρόνια της Κρίσης: Θεσμικό Πλαίσιο και Οικονομικά Αποτελέσματα

Η μελέτη, εξετάζει λεπτομερώς τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις στα πεδία της Διαχείρισης των Δημόσιων Χρηματοοικονομικών, δηλαδή τη διαχείριση της κατάρτισης, έγκρισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, καθώς και των δαπανών του συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, δύο πεδίων, τα ελλείμματα των οποίων αφενός αποτέλεσαν την κυριότερη πηγή του δημοσιονομικού εκτροχιασμού της Ελλάδας και αφετέρου απορροφούν σχεδόν το 75% των δημοσίων δαπανών. Πιο συγκεκριμένα, όπως διαπιστώνεται στη μελέτη, “η μη τήρηση …Read More

Policy Brief: Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση

Η δεκαετία της οικονομικής κρίσης ανέδειξε με τον πιο προφανή τρόπο τις ελλείψεις και τις αδυναμίες στην αρχιτεκτονική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αλλά και την ανάγκη αποφασιστικών μεταρρυθμίσεων. Στην μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση αποτελεί ένα από τα πλέον φιλόδοξα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και εξετάζεται στον παρών κείμενο. Στόχος είναι η εγκαθίδρυση ενός ενιαίου συστήματος τραπεζικής εποπτείας και εξυγίανσης, η λειτουργία του οποίου βασίζεται …Read More

Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη Διάρκεια της Κρίσης: Επισκόπηση, Περιγραφή, Αποτίμηση

Οι αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης θεωρήθηκαν σημαντικός παράγοντας στην εκδήλωση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Σ’ αυτό το πνεύμα, η διοικητική μεταρρύθμιση αποτέλεσε πάγιο κεφάλαιο των προγραμμάτων προσαρμογής. Στόχος και προσδοκία ήταν να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες ανεπάρκειές της. Μέσα στις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η δημοσιονομική συρρίκνωση, η διοίκηση αποτέλεσε ταυτόχρονα εργαλείο και αντικείμενο μιας φιλόδοξης μεταρρυθμιστικής ατζέντας, τα αποτελέσματα της οποίας, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί. Πόσο προχώρησαν οι μεταρρυθμίσεις …Read More

Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη διάρθρωση των δανείων των Ευρωπαϊκών Χωρών – Το στεγαστικό κανάλι

Η κεντρική νομισματική αρχή, η οποία στην περίπτωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), έχει μεταξύ άλλων, την υποχρέωση της διαμόρφωσης της νομισματικής πολιτικής με απώτερο στόχο να επηρεάσει βασικές παραμέτρους μιας οικονομίας, όπως το επίπεδο τιμών. Στο κείμενο αυτό γίνεται προσπάθεια να εντοπισθεί η επίδραση που έχει η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ στην παροχή ρευστότητας στις οικονομίες των Ευρωπαϊκών χωρών μέσω του καναλιού …Read More

«Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα κατά τη Διάρκεια της Κρίσης: 2010-2014. Επισκόπηση, Αποτίμηση και Προτάσεις Πολιτικής»

Δημοσιεύτηκε έκθεση με τίτλο «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα κατά τη Διάρκεια της Κρίσης: 2010-2014. Επισκόπηση, Αποτίμηση και Προτάσεις Πολιτικής». Την έκθεση εκπόνησε το Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ, μετά από σχετική ανάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Η Πολιτική Οικονομία των Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα». Η έκθεση κυκλοφορεί ηλεκτρονικά ως έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδας και του Παρατηρητηρίου για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τη συγγραφή της …Read More

Ελληνική Κρίση: Το Τέλος και το Μέλλον

Οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές στην ελληνική κρίση, η ελληνική κυβέρνηση, το ΔΝΤ και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης αγνόησαν γνωστά διδάγματα από την ιστορική εμπειρία για τη διαχείριση προβλημάτων που συνδέονται με το δημόσιο χρέος και υπέπεσαν σε λάθη τα οποία παρέτειναν την κρίση αναίτια. Αυτό το σύντομο κείμενο του Κωνσταντίνου Μιχαλόπουλου αναλύει τις επιλογές για την ελάφρυνση του χρέους και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας στο τέλος της τρίτης συμφωνίας διάσωσης, το …Read More

Η νομοθετική προστασία της απασχόλησης στην Ελλάδα

Μια αποτίμηση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής 2010-2017 Το άρθρο του Δρα Γιάννη Δενδρινού επιχειρεί μια συνοπτική αποτύπωση και αξιολογική αποτίμηση των σημαντικότερων θεσμικών εξελίξεων στο πεδίο της νομοθετικής προστασίας της απασχόλησης, κατά τη διάρκεια εφαρμογής των πρόσφατων προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα (2010-2017). Παράλληλα, εντός του εννοιολογικού και μεθοδολογικού πλαισίου που ορίζει η σύγχρονη ευρωπαϊκή προβληματική για το ρόλο και την εν γένει δυναμική …Read More

Βασιλεία ΙΙΙ: Διασφάλιση της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή Εξασφάλιση του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος;

Η πρόσφατη οριστικοποίηση της Βασιλείας III ολοκληρώνει, θεωρητικά, το ρυθμιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε, μετά την κρίση του 2007/8. Σε επίπεδο εξαγγελιών, το Σύμφωνο έρχεται να ενισχύσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι ρυθμίσεις του όμως και το ύψος των εποπτικών κεφαλαίων που ορίζει δεν αποτελούν ριζική αλλαγή, σε σχέση με το πριν την κρίση status quo. Τα προηγούμενα δύο Σύμφωνα ήταν ετεροβαρή, δίνοντας περισσότερο έμφαση είτε στην προστασία του ανταγωνιστικού …Read More