This site is for archive purposes. Please visit www.eliamep.gr for latest updates
Go to Top

Δημοσιεύσεις

Στην ενότητα αυτή αναρτήθηκαν πρωτότυπα κείμενα που γράφτηκαν αποκλειστικά για το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Δημοσιεύθηκαν τρία είδη κειμένων: άρθρα γνώμης, κείμενα πολιτικής και ερευνητικά κείμενα. Η πρόσβαση στις δημοσιεύσεις του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι ελεύθερη.

Κωνσταντίνος Παπανικολάου: ΤiSA- H “μικρότερη αδερφή” της TTIP

H TiSA (Trade in Services Agreement) είναι μία εμπορική πολυμερής συμφωνία, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση από 23 κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Tisa στηρίζεται στη Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και στοχεύει στην απελευθέρωση και στην απορρύθμιση τομεακών αγορών του τριτογενή τομέα παραγωγής και στη ρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου σε αγορές, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι …Read More

Paul-Adrien Hyppolite:Towards a Theory on the Causes of the Greek Depression: An Investigation of National Balance Sheet Data (1997-2014)

Drawing on a new dataset, I explore the dynamics of national wealth accumulation in Greece since 1997, and suggest a thought-provoking narrative on the causes of the Greek depression. I show that about two-thirds of the increase in external public debt during the pre-crisis period inside the euro area can be attributed to factors other than fiscal indiscipline. A positive wealth effect tied to the housing bubble resulted in a …Read More

Απ. Φασιανός: Η Ανέφικτη Τριάδα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Πολιτικής

Στο παρόν άρθρο γίνεται μία απόπειρα να κατανοήσουμε τη θεσμική εξέλιξη των κρατών της Ευρώπης, ξεκινώντας από την περίοδο της μεταπολεμικής καπιταλιστικής ανάπτυξης, συνεχίζοντας με τη θεμελίωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και φτάνοντας μέχρι τη σημερινή κρίση χρέους της Ευρωζώνης και τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Προκειμένου να το πετύχουμε αυτό, χρησιμοποιούμε το θεωρητικό σχήμα του Rodrik (2000) περί της «ανέφικτης τριάδας» πολιτικών επιλογών στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία, σύμφωνα με την …Read More

Κ. Δημουλά: Νεανική Επιχειρηματικότητα και Νέα Επιχείρηση στις Συνθήκες της Ελληνικής Κρίσης

Η οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει επιφέρει δραματικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες  στο σύνολο του πληθυσμού. Τα ποσοστά της ανεργίας αυξήθηκαν σημαντικά, καθώς πολλές θέσεις εργασίας χάθηκαν και χιλιάδες επιχειρήσεις τερμάτισαν τη λειτουργία τους. Τα εισοδήματα συρρικνώθηκαν και οι επενδύσεις υποχώρησαν. Στο πλαίσιο των δεδομένων συνθηκών, η παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη των παραγόντων που ενθαρρύνουν ή δυσχεραίνουν την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από νεαρά …Read More

Ν.Κουτσιαράς, Ζ. Μανούζας: Η ΕΚΤ για την Ελλάδα: Πότε ανεξάρτητη και πότε συντηρητική;

Στην διάρκεια της πρώτης και φαινομενικώς ανέφελης δεκαετίας της ΟΝΕ, η ΕΚΤ εκ των πραγμάτων (και δια των πολιτικών επιτοκίου και ενεχύρων) ενθαρρύνει τον υπέρμετρο δανεισμό της Ελλάδας και, επομένως, ευνοεί μάλλον, παρά αποτρέπει την επιδείνωση των δίδυμων ελληνικών ελλειμμάτων. Ακριβολογώντας, η ΕΚΤ διευκολύνει μάλλον, παρά αποθαρρύνει την απερίσκεπτη και αμέριμνη εγχώρια πολιτική οικονομία – διευκολύνει, με άλλα λόγια, την παραμέληση της δομικής και μακροοικονομικής προσαρμογής της χώρας. Όταν εκδηλώνεται …Read More

Κυριάκος Φιλίνης: Είναι αλήθεια ότι η ανεργία των νέων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας;

Μία εκ των σημαντικότερων επιπτώσεων της κρίσης στην Ελλάδα ήταν η αύξηση της ανεργίας, ειδικότερα των νέων, σε επίπεδα πρωτόγνωρα για τη χώρα, με σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. Στον επιστημονικό, αλλά και γενικότερα στο δημόσιο διάλογο, γίνεται ειδική αναφορά στην αύξηση της ανεργίας των νέων, ενώ μια σειρά πρωτοβουλιών, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ως προτεραιότητα τους τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, δηλαδή τους …Read More

Charalambos Tsekeris, Maria Pinguli, Elpida Georga: Young People’s Perception of Economic Crisis in Contemporary Greece: A Social Psychological Pilot Study

Contemporary Greece is currently in a turbulent process of crisis and recession. Arguably, one segment of the Greek society is experiencing more suffering than most: young people. It is thus of great importance to understand young generation’s needs and attitudes in order to alleviate pain, to build up active inclusion strategies and to enhance civic participation. The present social psychological pilot study aims to show how Greek young adults perceive …Read More

Πλάτων Μονοκρούσος: Ελλάδα: Η πρόκληση της επίτευξης δημοσιονομικής βιωσιμότητας σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης

Το παρόν άρθρο αναλύει την εξέλιξη του ελληνικού δημοσίου χρέους μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, εξηγεί γατί η μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή της προηγούμενης 5ετίας οδήγησε σε αύξηση (αντί για μείωση) του λόγου χρέους προς ΑΕΠ και εξετάζει τη δυνητική δομή ενός νέου πακέτου ελάφρυνσής του από τους επίσημους δανειστές. Το άρθρο αναδεικνύει τη σπουδαιότητα μιας τέτοια διευθέτησης για την βελτίωση της εξυπηρετησιμότητας του ελληνικού χρέους και εξηγεί γιατί η επιστροφή της …Read More

Αιμίλιος Αυγουλέας: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η οικονομική ανάπτυξη. Σύντομη ανατομία μιας (εν μέρει) αποτρέψιμης καταστροφής

Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη εκτίμησης πληθώρας (πολλές φορές αντικρουόμενων) δημοσιευμένων στατιστικών και άλλων στοιχείων των οποίων οι πηγές δεν παρατίθενται πλήρως για λόγους περιορισμών χώρου. Δεναποτελεί όμως εμπειρική μελέτη ή οικονομετρική μελέτη που βασίζεται στη χρήση χρονοσειρών. Για τον ίδιο λόγο η παρούσα σύντομη μελέτη θα επικεντρωθεί μόνο σε τρεις τομείς. Πρώτον, στο ρόλο του τραπεζικού συστήματος στην οικονομία, ως παρόχου αναγκαίων υπηρεσιών υποδομής, π.χ. ασφαλούς διεξαγωγής πληρωμών, και ως συντελεστή οικονομικής ανάπτυξης, …Read More

Κωνσταντίνος Παπανικολάου: Οι γεωπολιτικές συνέπειες της TTIP

Η ευρω-ατλαντική συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) αποτελεί τη σημαντικότερη οικονομική συμφωνία που έχει τεθεί σε διαπραγμάτευση στο διεθνές οικονομικό σύστημα μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η επιτυχής ολοκλήρωσή της αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στην αμερικάνικη και στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ εξίσου μεγάλης βαρύτητας αναμένεται να είναι οι συνέπειες της σε όλο το φάσμα του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Οι αντιδράσεις έως τώρα των άλλων πόλων του διεθνούς συστήματος …Read More